BEHUISING VIR BEJAARDES ASOOK VERSORGING BYSTAND BESKIKBAAR / ELDERLY ACCOMMODATION WITH CARING ASSISTANCE AVAILABLE

ATHALIA UITREIK IS NIE 'N MEDIESE SENTRUM NIE EN BIED SLEGS VERSORGING BYSTAND / ATHALIA OUTREACH IS NOT A MEDICAL FACILITY WE ONLY PROVIDED MEDICAL ASSISTANCE.     

NPO 198 704  :  NPC 2013/023/023/08 


WEENS DIE NUWE POPIA WETGEWING IS ALLE FOTOS VERWYDER TER BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING VAN INWONERS 

DUE TO THE NEW POPIA ACT ALL PHOTOS HAVE BEEN REMOVED FOR SECURITY PURPOSES TO SAFE KEEPING PERSONAL INFORMATION


VERBLYF INLIGTING & ETES

As geregistreerde nie-winsgewende welsynsorganisasie is ons doel om vir persone die geleentheid te bied om in hul silwer en goue jare sonder finansiële bekommernis 'n tuiste te vind met 3 etes per dag.

ALLE VERBLYF SLUIT 3 ETES PER DAG IN

1.  SELFSORG VERBLYF HUISE

2.  VERSORGING TUISTES MET 12-UUR DAGSORG BYSTAND

3.  VERSORGING TUISTES MET 24 UUR VERSORGING BYSTAND 

4.  VERSORGING TUISTES MET BYSTAND VIR ALZHEIMER & DIMENSIA LYERS

 ATHALIA HUISE

Die 4 groepe huise bied die volgende dienste nl:

GROEP 1

SELFSORG VERBLYF HUISE

Selfsorg verblyf tuistes. Athalia voorsien weekliks hul voedsel voorraad vir voorbereiding van etes. Inwoners besluit self oor spyskaart en vd inwoners berei die maaltye dan vir die huisgesin, skoonmaak van leefareas is  deel van pligte soos soos in enige huisgesin.

SELFSORG VERBLYF HUISE EN TARIEF

Bekostigbare Verblyf tariewe, persone met Staatstoelae soos SASSA of soortgelyk is welkom.

Behuising, warm bed om in te slaap in veilige skoon omgewing

3 etes per dag asook tee en koffie tye  (90 etes per maand per inwoner)

Elektrisiteit & Water, lopende water koud en warm is ingesluit by tarief.

Inwoners is self verantwoordelik vir die skoonmaak van hul slaapplek en onmiddellike , asook gesamentlike bly en leef areas, asook die doen van eie wasgoed. Take verdeling word bespreek  huis-vergaderings wat die inwoners die gevoel van eie huis en tuiste gee. 

GROEP 2:

VERSORGING TUISTES MET 12 UUR DAGSORG BYSTAND

Verblyf tarief volgens glyskaal van inkomste en graad van versorging wat benodig word.

Dag versorging Tuistes wat verblyf verskaf aan inwoners wat hulp nodig het met persoonlike Higiëne, hulp nodig het met bad/stort en aantrek asook die beheer van medikasie. Hul wasgoed word gewas en hul kamers skoon gemaak. In die versorging tuistes is daar huiswerkers wat die huise skoonmaak en wasgoed was, die kos word deur die personeel voorberei en daar is ‘n verpleegkundige tussen die huise op diens en gesondheidswerkers in die dag om inwoners te help.

GROEP 3:

VERSORGING TUISTES MET 24 UUR VERSORGING BYSTAND

Verblyf tarief volgens glyskaal van inkomste en graad van versorging wat benodig word.

Die 4 x 24 uur per dag versorgers en skoonmaker aan diens: Versorging Tuistes wat verblyf met versorging bystand onder leiding van 'n verpleegkundige en opgeleide versorging werkers verskaf aan bedlêende en gestremde persone. In die volle versorging bystand tuistes is daar huiswerkers wat die huise skoonmaak en wasgoed was, die kos word deur die personeel voorberei.     

 GROEP 4

VERSORGING TUISTES MET BYSTAND VIR ALZHEIMER & DIMENSIA LYERS

Verblyf tarief volgens glyskaal van inkomste en graad van versorging wat benodig word.

Die 24 uur Versorging Tuistes wat verblyf met versorging bystand bied aan Alzheimer se siekte & Dimensie lyers onder leiding van 'n verpleegkundige en opgeleide versorging werkers verskaf aan bedlêende en gestremde persone. In die volle versorging bystand tuistes is daar huiswerkers wat  skoonmaak en wasgoed was, die kos word deur die personeel voorberei.     

VERSORGING BYSTAND VERBLYF TARIEWE

‘n Verpleegkundige lewer diens tussen die versorging bystand huise en is in beheer van die  gesondheidswerkers wat skofte werk en dus 24 uur versorging bystand bied.

Verblyf met 24 uur of 12 uur versorging bystand word bepaal volgens die graad van versorging asook 'n glyskaal van inwoner & familie inkomste en is onderhandelbaar.  Dit sluit die Alzheimer en Dementia versorging in. Die verhoogte tariewe word aangewend om die salarisse van die versorging personeel wat 'n gekwalifiseerde Verpleegkundige, Aptekerassistent en gesondheidswerkers asook skoonmaker in. 

****

NIE-TERUGBETAALBARE BESPREKINGSFOOI WORD GEVRA IN AL ONS FASILITEITE WAAR PLEKKE BESPREEK WORD VIR LATERE DATUM, DIE BEDRAG WORD BEPAAL VOLGENDS DIE TYDPERK WAT DIE VERBLYF PLEK GEHOU WORD VOORDAT INWONER INTREK. 

 

ACCOMMODATION INFORMATION & MEALS

The aim of the organization as registered non-profitable welfare organization is to care for elderly  in their silver and golden years without financial worries and constrains and find a home with 3 meals per day

 3 x MEALS PER DAY ARE INCLUDED 

1.  SELF INDEPENDANT HOUSES

2.  CARING HOUSES WITH 12-HOUR DAY CARE HELP

3.  CARING HOUSES WITH 24-HOUR DAY CARE HELP

4.  VERSORGING TUISTES MET BYSTAND VIR ALZHEIMER & DIMENSIA LYERS

ATHALIA HOUSES

The following services are provided namely:

GROUP 1

SELF INDEPENDANT HOUSES

Athalia provide everything including the weekly groceries to prepare descent meals. Inhabitants decided wat to cook as well who will do the cooking. Cleaning form part of the daily duties as is in a normal family house.

SELF INDEPENDANT HOUSES TARIFFS

Affordable accommodation tariffs, people with only SASSA income are welcome.

Accommodation, warm bed to sleep on in a clean and safety environment. 

3 meals per day as well as tea and coffee times (90 meals per month per person) 

Electricity & water, running warm and cold water are included in the tariff. 

Inhabitants are responsible for the making of their bed, cleaning of space around the bed also the general living areas as well as their own washing. Responsibilities and duties will ge discussed during home-meetings. This type of arrangement let them feel at home.

 GROUP 2

CARING HOUSES WITH 12-HOUR DAY CARE HELP

Accommodation tariff according to sliding scale of income and the degree of care needed. 

Houses with 12-hour per day careworkers and cleaner on duty: This is for elderly or senior citizen and disable persons who needs nursing assistance with personnel hygiene, help with bath/shower and dressing, washing, mobilizing as well as assistance with medicines during the day. In the caring houses are there Cleaning staff for cleaning and doing the washing. The caring staff do the caring of the inhabitants and prepare the meals and the registered nurse are between houses on duty.

GROUP 3:

CARING HOUSES WITH 24-HOUR DAY CARE HELP

Accommodation tariff according to sliding scale of income and the degree of care needed. 

4 x Houses with 24-hour per day careworkers and cleaner on duty: This is for elderly or senior citizen, bedridden and disable persons who needs frail care nursing assistance for dressing, washing, mobilizing as well as assistance with medicines day and night. Cleaning staff for cleaning the house and helping with the preparation of meals etc.

GROUP 4

CARING HOUSES WITH 24-HOUR DAY CARE HELP

Accommodation tariff according to sliding scale of income and the degree of care needed. 

ALZHEIMER & DIMENTIA HOUSE: 24-hour per day careworkers and cleaner on duty: This is for elderly or senior citizen, bedridden and disable persons with Alzheimer Decease or Dementia who needs frail care nursing assistance for dressing, washing, mobilizing as well as assistance with medicines day and night. Cleaning staff for cleaning the house and helping with the preparation of meals etc.

CARING ASSISTANCE ACCOMMODATION TARIFFS

a Registered nurse deliver caring services between the caring houses and is in charge of the caring staff that worked shifts to ensure that 24-hour caring are provided.

Accommodation with 24 hours or 12 hours of care assistance is determined according to the degree of care as well as a sliding scale of resident & family income and is negotiable.  This includes the Alzheimer's and Dementia care. The increased rates are used to pay the salaries of the caring staff who are a qualified Nurse, Pharmacy Assistant and health care workers as well as a cleaner.

****

  

A NON-RE-FUNDABLE BOOKING WILL BE CHARGED WHEN A BOOKING IS MADE IN ADVANCE FOR ALL OUR FACILITIES FOR A LATER DATE, THE AMOUNT DEPENTS ON THE PERIOD THAT DIE BOOKING WILL BE KEPT TILL THE INHABITANT MOVE IN. 

   

Mail
Call
Map
About