BEHUISING VIR BEJAARDES ASOOK VERSORGING BYSTAND BESKIKBAAR / ELDERLY ACCOMMODATION WITH CARING ASSISTANCE AVAILABLE

ATHALIA UITREIK IS NIE 'N MEDIESE SENTRUM NIE EN BIED SLEGS VERSORGING BYSTAND / ATHALIA OUTREACH IS NOT A MEDICAL FACILITY WE ONLY PROVIDED MEDICAL ASSISTANCE.     

TOELATINGS VEREISTES

NB:  ATHALIA UITREIK IS NIE ‘N MEDIESE FASILITEIT MAAR VERSKAF VERBLYF MET VERSORGING BYSTAND

GEEN ALKHOL EN/OF DWELM GEBRUIKERS WORD GEHUISVES - OORTREDERS WORD DADELIK GEDISIPLINEER

Die volgende dokumente moet saam met die aansoek ingehandig word.

 • Volledig voltooide Athalia Verblyf Aansoekvorm  
 • Voltooide Betaal ooreenkoms
 • Afskrif van Aansoeker se ID dokument
 • Afskrif van rekenpligtige se ID dokument  - persoon verantwoordelik vir betaal van losies rekening
 • Bankstate – 3 maande  van aansoeker
 • Bankstate – 3 maande van rekenpligtige wat verantwoordelik is vir betaal van losies rekening.
 • Gekleurde Kop en Skouer foto van Aansoeker of elektroniese gestuurde foto per whatsup of SMS 
 • NB: Mediese verslae: Alle spesialiste, dokters:- kliniek:- hospitaal Verslae
 • AANSOEKVORMS VIR VERBLYF KAN AANGEVRA WORD BY DIE ADMIN KANTOOR. 

 ***

BETAAL OPSIES

1.  Kaart Fasiliteite

2.  Debietorder vir betalings

3.  2.     Kontant by Hoofkantoor - Athalia kwitansie word uitgereik as bewys van betaling  (Debiet order word aanbeveel)

4.  3.     EFT - Bewys van betaling moet aan die Finansies kantoor gestuur word by finansies@athalia.co.za 

Inwoner se naam en van as verwysing.

DEBIET ORDERS:

DEBIET ORDER VORMS KAN AANGEVRA WORD BY DIE KANTOOR

ADMISSION REQUIREMENTS 

NB: ATHALIA OUTREACH IS NOT A MEDICAL FACILITY BUT PROVIDES ACCOMMODATION WITH CARERING ASSISTANCE

NO ALCHOL AND/OR DRUG USERS ARE HOUSED - OFFENDERS ARE IMMEDIATELY DISCIPLINED ACCORDING TO ATHALIA RULES

The following documents must be submitted with the application. 

 • Fully Completed Athalia Accommodation Application Form   
 • Completed Payment Agreement 
 • Copy of Applicant's ID Document 
 • Copy of liability ID document - person responsible for paying boarding account
 • Bank statements 3 months from applicant 
 • Bank statements 3 months of person responsible for paying accommodation account. 
 • Colored Head and Shoulder photo of Applicant or electronic photo send by whatsup or SMS 
 • NB: Medical Reports: All Specialists, Doctors: Clinic:- Hospital Reports 
 • APPLICATION FORMS FOR ACCOMMODATION CAN BE REQUESTED AT THE OFFICE. . 

 ***

PAYMENT OPTIONS

1.  Card Facilities

2.  Debit order payments

3.  Cash payment at Finance Office - Athalia receipt will be issued as proof of payment. (Debit order is recommended)

4.  EFT - Proof of payment must be send to the finance office at finansies@athalia.co.za 

Inhabitants name and surname must be use as reference.

DEBIT ORDERS:

DEBIT ORDER FORMS CAN BE REQUESTED AT THE OFFICE


Mail
Call
Map
About