BEHUISING VIR BEJAARDES ASOOK VERSORGING BYSTAND BESKIKBAAR / ELDERLY ACCOMMODATION WITH CARING ASSISTANCE AVAILABLE

ATHALIA UITREIK IS NIE 'N MEDIESE SENTRUM NIE EN BIED SLEGS VERSORGING BYSTAND / ATHALIA OUTREACH IS NOT A MEDICAL FACILITY WE ONLY PROVIDED MEDICAL ASSISTANCE.     

ATHALIA STIGTINGSDATUM 23 FEBRUARIE 2012

GEMEENSKAP BETROKKENHEID:

Dankie, aan die publiek en sake sektor dat die kwaliteit verblyf & versorging van Athalia Uitreik volhoubaar is deur hul betrokkenheid d.m.v. omgee, skenkings, donasies, borge en veral gebed. 


BEJAARDE PERSONE:


 • In die eerste plek is 'n bejaarde Jesus se geliefdes en is dit ons verantwoordelikheid om hul te versorg.
 • In die tweede plek is bejaardes se versorging die verantwoordelikheid van hul kinders en is daar inwoners wat geen kontak met kinders of enige familie het nie.
 • In die derde plek is Athalia bestuur gehoorsaam aan God, en neem die kinders en familie se verantwoordelikheid oor veral waar die families se omstandighede ook vir hulle uitdagings bied asook waar kinders hul ouers verwerp het en geen kontak het,   maar ervaar dat daar mense in die publiek, sakesektor, instansies is wie se harte deur Jesus aangeraak word en so die welsyn-bootjie van Athalia veilig op die water hou.  

 Athalia Uitreik ontvang geen subsidie van enige aard nie en is dus afhanklik van die publiek se betrokkenheid in die voorsiening van goeie netjiese verblyf met voedsame etes. 

Al stap ons op die pad van baie finansiele uitdagings, gee ons eer aan Jesus wat deurlopend in mense se harte werk om ons hande sterk te maak en ons die sekerheid gee dat Athalia 'n Jesus bediening is.  

Ons stap nie die pad van vrees en onsekerheid nie, ons het daar die hek toegemaak, 'n slot aangesit en die sleutel vir Jesus gegee. Daarom is ons mense elke dag goed versorg, ontvang goeie etes en ons weet in Jesus is in beheer van al ons ander uitdagings.  

 FINANSIES :

Athalia Uitreik se Hoofbron van inkomste is die verblyfkoste wat inwoners maandeliks betaal wat die minimum is R1700-00 pm vir gewone verblyf met 3 etes (90 etes pm)  Die verblyf met versorging bystand word bepaal volgens glyskaal van inkomste en graad van versorging benodig. 

Om die inwoners die netjiese skoon behuising met 3 etes per dag te gee teen die bekostigbare verblyfkoste, moet die organisasie die fondse deur middel van ander bronne aangevul kry. Spesiale dank aan die gemeenskap vir hul betrokkenheid wat verseker dat die inwoners steeds dieselfde standaard versorging en etes geniet. 

FONDSINSAMELING GELEENTHEDE

Fondsinsameling geleenthede, borge donasies en skenkings. Athalia Uitreik het voor Covid jaarliks 4 groot  Fondsinsameling Geleenthede gehou om die kontantvloei te stimuleer en vertrou dit sal weer van stapel gestuur kan word nl:

 1. Groot Sake-ontbyt 
 2. Suksesvolle Athalia Golf-dag 
 3. Voedi Voedseldag waar voedsel ingesamel is
 4. Oupa & Ouma Eretoekennings geleentheid waar die grootouers vanuit die gemeenskap se groot ouers vereer word.  

 

 ***************

BORG 'N BEJAARDE

Borg ‘n Bejaarde R50-00 of meer wat Jesus op u hart lê

Dit kan eenmalige bydrae wees of 'n maandelikse bydrae.

Met die Borg ’n Bejaarde-veldtog word u deel van die voedingsaar om fondse in te samel om bejaardes gevoed en gesond te hou en finansiele bystand te bied tot hul versorging .

Die meeste Bejaardes ontvang net staatstoelae en ons bied hul verblyf plus 3 etes per dag (90 etes pm) asook versorging volgens versorging behoeftes en glyskaal van inkomste om versorgers te betaal.

Fondse wat ontvang word, word aangewend om na die welsyn van bejaarde om te sien, bydrae te maak tot die koskas en versorging behoeftes aan te vul.

 Ons het groot behoefte aan 'n individue, borge of instansies wat 'n Virtuele Fondsinsameling geleentheid ten bate van Athalia Uitreik  kan reel of enige ander fondsinsameling geleentheid wat kan help met die kontantvloei.


Enige instansie of firma wat met Athalia hande wil/sal vat en help met met bogenoemde of enige ander fondsinsameling geleenthede sal opreg waardeer word.


Die Borg of Fondsinsameling beplanner is welkom om hul Logo en advertensie materiaal gedurende diesulke geleenthede te gebruik of te adverteer.

 

VIR ENIGE FINANSIëLE BYDRA:

Athalia Projekte Account

FNB

Acc 62485902805

Branch Code 25 20 05 


Kontak ons gerus as u sal help om die boot van nood vir bejaardes op die water te hou

 

ATHALIA WAS ESTABLISHED ON 23/2/2012

COMMUNITY INVOLVEMENT:

Thank you so much to the public and community for the support to enable us the quality accommodation and caring towards the elderly through caring, donations, sponsorships and prayers!  


ELDERLY PEOPLE: • In the first place is elderly people, loved ones of Jesus and belongs to Him and is it our responsibility to look after them according to His will and word. 
 • Secondly is the caring for the elderly the responsibility of the children or family but for us it is a privilege to look after them with love, especially those who had no contact with any family member. 
 • Thirdly Athalia management adhere to God’s word to take over the responsibility of the families to give the inhabitants a Safe-Haven especially where the circumstances of the families also experience challenges. We cannot do it on our own and thanks to the community for help and encouragement.  We will always remember your kindness and support helping us keeping the welfare-boat on the water.


 FUNDING: 

The main cash income for Athalia is the inhabitant monthly accommodation fees with a minimum of R1700-00 pm for normal living house including 3 meals per day (90 meals per month). The accommodation with caring help is determined according to the scale of income as well as the type of caring needed.

 To secure that the good standard of accommodation with meals at a minimum cost, we must have plans in place to fill the gaps in income. Special thanks to the community for their involvement that secure the quality care and meals at Athalia Outreach.

 

PREVIOUS FUNDRAISER EVENTS:

Fundraiser events, sponsorships, and donations Athalia held the following events yearly to stimulate the cash-flow namely:  

 1. Business People Breakfast with more than 300 guests
 2. We held a very successful Golf Day Yearly 
 3. “Voedi Voedsel” day was held to collect food and cash
 4. Red Carpet Grandfather & Grandmother Gala Evening where the grandparents of the community were nominates and the best grandfather and grandmother was elected.

 ***************


SPONSOR AN ELDERLY

Sponsor an Elderly R50-00 or more that Jesus lays on your heart This can be one-off contribution or a monthly contribution. With the Sponsor an Aged campaign, you become part of the sponsors to raise funds to keep the elderly fed and healthy and provide financial assistance to their care.

 

Most Elderly people only receive state grants, and we offer their stay plus 3 meals a day (90 meals p.m.) as well as care according to caring needs and sliding scale of income. 


Funds received are used to look after the welfare of the elderly, contribute to the food cupboard and supplement care needs.

 Athalia have great need for individuals, sponsors or institutions who  can arrange a Virtual Fundraising event in aid of Athalia Outreach or any other fundraising opportunity that can assist with the cash flow.

 Any institution or firm that wants to/will join hands with Athalia and assist with the above or any other fundraising events will be greatly appreciated.


Any sponsor of Event planner is welcome to place their Logo on all advertisement material during sponsored events to use as advertisement.

 

FOR ANY FINANCIAL CONTRIBUTIONS:

Athalia Projekte Account

FNB

Acc 62485902805

Branch Code 25 20 05

 

Please contact us if you will or can help to keep the welfare-boat on the water for our Athalia Family.
Mail
Call
Map
About