BEHUISING VIR BEJAARDES ASOOK VERSORGING BYSTAND BESKIKBAAR / ELDERLY ACCOMMODATION WITH CARING ASSISTANCE AVAILABLE

ATHALIA UITREIK IS NIE 'N MEDIESE SENTRUM NIE EN BIED SLEGS VERSORGING BYSTAND / ATHALIA OUTREACH IS NOT A MEDICAL FACILITY WE ONLY PROVIDED MEDICAL ASSISTANCE.     

ATHALIA UITREIK

CHRISTEN GENOEG OM GOD ROEKELOOS TE VERTROU!

ATHALIA OUTREACH

CHRISTEN ENOUGH TO TRUST GOD RECKLESLY!


NPO 198 704  NPC 2013/023/023/08


 AGTERGROND

Athalia Uitreik wat op 23 Februarie 2012 as 'n nie-winsgewende organisasie in BLOEMFONTEIN gestig en geregistreer (NPO 198 704  & NPC No 2013/023023/08).

Die betekenis van die naam ATHALIA is "GOD IS PRAISED" / ALLE EER AAN GOD

ATHALIA UITREIK BESIT HUL EIE IDENTITEIT EN REGISTRASIES EN HET  GEEN VERBINTENIS  MET ENIGE ANDER SOORTGELYKE WELSYN INSTANSIES NIE, INSLUITENDE DIE BESTUUR OF ENIGE PERSONEELLID VAN ATHALIA UITREIK. 

Die doel vir die stigting van Athalia Uitreik  as nie-winsgewende organisasie is om permanente bekostigbare verblyf en versorging vir 'n vergete generasie, minder bevoorregte  Christen bejaardes en volwasse gestremde persone te voorsien.  

Terselfdertyd - Om terselfdertyd 'n oplossing te bied vir die sosiale vraagstuk na bekostigbare bejaarde verblyf. Veral die wat nie meer kan bekostig en oorleef op die Staatstoelae (SASSA) of ander onvoldoende toelae asook soortgelyke pensioene.

Om die inwoners weer op te hef om weer 'n menswaardige bestaan te voer. 

BEKOSTIGBARE VERBLYF:

Terselfdertyd bied dit aan kinders en familielede ook 'n uitkoms vir hul bejaarde en gestremde geliefdes wat nie die hoë tarief verblyf kostes van talle Aftree-Oorde (met of sonder versorging bystand) kan betaal nie, 'n oplossing waar hul geliefdes met gerustheid kan tuisgaan en indien nodig versorging hulp ontvang. 

VERSORGINGSVERBLYF

Ons bied ook verblyf vir bejaarde en gestremde persone met versorging behoeftes  waar die families dit kan bekostig om meer of die volle tarief  kan betaal. Verblyf is gekoppel aan 'n glyskaal van inkomste en die graad van versorgingsbehoeftes van die inwoner. 

GEALLOKEERDEVERBLYF

'n Persentasie gedeelte gesubsidieerde SASSA- alleenlik verblyf  is beskikbaar aangesien die organisasie inwoners nodig het wat 'n duurder tarief kan betaal alhoewel dit steeds goedkoper en meer bekostigbaar is as ander fasiliteite maar stel dit Athalia Uitreik-bestuur instaat om die versorging volhoubaar te maak.

INWONERSAGTERGROND

Die inwoners wat Athalia Uitreik versorg is vanuit verskillende beroepe, opvoedkundige vlakke asook finansiele agtergronde. Sommige het die die voorreg gehad om voorsiening te maak vir hul aftrede, of inwoners wat weens verkeerde besluite als verloor het asook tuisteskeppers wat nooit die voorreg geniet het om tot 'n pensioen of aftreefonds by te dra.  Deur hulle in netjiese skoon huise te laat tuisgaan met goeie etes gee hul weer meer selfvertroue en menswaardigheid terug.  

BEJAARDES EN GESTREMDE PERSONE WELKOM EN IN 'N GELUKKIGE OMGEWING

Athalia Uitreik se doel is nie net om verblyf te verskaf nie maar 'n veilige tuiste te skep vir bejaarde en gestremde persone vanuit ons gemeenskap waar hul in ‘n veilige omgewing sonder finansiële bekommernis kan tuisgaan, versorging bystand ontvang  & hul goue jare geniet.

Die organisasie beywer hul nie net in die fisiese versorging van die inwoners nie maar ook die opbou van inwoners wat deur hul kinders of families verwerp is, of hul nie kan bekostig of hul lewenswyse so dat hul nie na hul kan omsien asook die her opbou van individue wat deur meule van die lewe gemaal is om weer hul menswaardigheid terug te gee. 

Sommige inwoners met aankoms beleef verwerping. Dit is wonderlik wanneer dowwe oë weer blink, en die voorkoms weer belangrik raak en die glimlag elke dag breër word.

BACKGROUND

Athalia Outreach was founded on 23 February 2012 in BLOEMFONTEIN and are registered as non-profit organization  (NPO no 198 704 and NPC 2013 / 023 023 /08) 

The meaning of the name ATHALIA is  “GOD IS PRAISED”.

ATHALIA OUTREACH OWNS THEIR OWN IDENTITY AND REGISTRATIONS AND HAS NO ASSOCIATION WITH ANY SIMILAR WELFARE INSTITUTIONS, INCLUDED THE MANAGEMENT OR ANY STAFF MEMBER OF ATHALIA OUTREACH.

The Aim that lets to the establishment of Athalia Outreach as a non-profit organization is to strive to provide permanent affordable accommodation  with caring assistance if needed to the lesser privilege, christen elderly and adult disable persons. 

Sametime - The same time it provided also  a outcome to the social problem for affordable accommodation to elderly.  Especially those who cannot afford living on state grants (SASSA) or other inadequate grants and pensions anymore. 

To give the inhabitants a purpose to live with proud where they feel they belong. 


AFFORDABLE ACCOMMODATION:

At the same time, it also provides an outcome for children and family members who cannot pay the high rate accommodation costs of many Retirement Old Age Homes (with or without care assistance), a solution where their loved ones can stay at ease and receive care assistance if necessary.

CARING FACILITIES

We also provide accommodation to elderly people and adult disable people  with caring needs, where families can afford to pay more or the full tariff payable. The accommodation tariffs is linked to a  income sliding scale and degree of caring needs of the elderly or disable person,

ALLOCATED ACCOMMODATION

The subsidized SASSA only accommodation is restricted to a certain percentage of the accommodation available because the organization need  payers who can afford to pay more although it is still cheaper than other facilities and enable the Athalia Outreach Management to make caring more sustainable.

INHABITANTS BACKGROUND

The people we are caring after are from different, careers, education levels and financial backgrounds. Some inhabitants did not have the opportunity to make provision for their old age days, people who lost everything due to wrong financial decisions made by them and housewife’s who never had the opportunity to belong to a pension scheme etc.  By providing decent homes, food, and purpose to these people we give them self-esteem and a better self-image in life and a new home.

ELDERLY AND DISABLE WELCOME AND IN A HAPPY ENVIRONMENT

Athalia Outreach sole purpose  is not only to provide accommodation but to let them feel welcome in a safe environment. Also to provide support in different ways to the Athalia inhabitants by making them feel worthy and welcome in our homes, whilst maintaining high moral standards. 

Some of the elderly was rejected by their children or families or the families are also lesser privileged and cannot afford or their circumstances did not allow them to look after their parents as well as elderly who did not make provision for their golden years, especially those in the houses with caring support. 

Some new inhabitants experience rejection on arrival. It is a wonderful occasion when the eyes get a blink again, and the smile get bigger after a few days in Athalia. 

KANTOORURE / OFFICE HOURS

We are open
Monday
8:0017:00
Tuesday
8:0017:00
Wednesday
8:0017:00
Thursday
8:0017:00
Friday
8:0017:00
Saturday
9:0014:00
Sunday
9:0012:00
ATHALIA UITREIK: ONDERHEWIG AAN COVID REGULASIES ATHALIA OUTREACH: SUBJECT TO COVID REGULATIONS


ALLE VERBLYF SLUIT 3 ETES PER DAG IN / ACCOMMODATION INCLUDED 3 MEALS PER DAY

Mail
Call
Map
About